< กลับหน้าหลัก

การวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียสำหรับผู้เริ่มต้น


บทเรียนนี้จะแนะนำการเก็บและวิเคราะห์เนื้อหาจากโซเชียลมีเดียในขั้นเริ่มต้น โดยเนื้อหาจะเน้นให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจข้อมูลโซเชียลมีเดียในทางสังคม เช่น ข้อมูลบิดเบือน (Misinformation) ข่าวลวง (Fake news) และข้อความอันตราย (Dangerous speech / hate speech)

ผู้เรียนที่ต้องการเรียนบทเรียนนี้ ควรมีพื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโปรแกรม Spreadsheet เช่น Excel แต่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Coding ที่สำคัญคือควรมีโจทย์หรือเป้าหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย เพื่อให้สามารถนำความรู้จากบทเรียนไปใช้ประโยชน์ได้


สารบัญ

การวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียสำหรับผู้เริ่มต้น Module 1 : พื้นฐาน ขั้นตอนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างโครงการวิเคราะห์ข้อมูล Module 2 : รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์ (Goal setting) เก็บข้อมูล (Data collection) เครื่องมือเก็บข้อมูล (Data collection tools) ทางเลือกอื่นในการเก็บข้อมูล (Alternative methods to collect data) วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ดำเนินการตามผลการวิเคราะห์ (Taking actions) Module 3 : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลแบบพื้นฐาน (Basic sorting) เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลแบบกำหนดเอง (Custom sorting) เทคนิคการติดป้ายคำให้ข้อมูล (Data labelling) หากข้อมูลมีจำนวนมาก อ่านไม่ไหว จะทำอย่างไร? เทคนิคการรวมกลุ่มแล้วนับข้อความในกลุ่ม (Data grouping and counting, or pivot table)